KADER

Discussion in 'ASP .Net Datagrid Control' started by faruk.nur, Jul 21, 2006.

 1. faruk.nur

  faruk.nur Guest

  Kader;

  soru:madem,herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
  oluyor.o halde insanlar niçin cehenneme gidiyor?
  cevap:evet herþey bir kader defterinde yazýlý ve herþey ona göre
  oluyor.ama,defterde yazýlý olduðu için o þey olmuyor.

  mesela;meteroloji uzmaný,uydudan gelen fotoðraflara bakarak geleceði
  görebilmektedir.bir insan ne kadar yükseðe çýkarsa hem görüþ
  alaný geniþler hemde geleceði görebilir. uzman, uydudan görüyor
  ki,Türkiye"nin batýsýndan yaðmur bulutlarý geliyor.bulutlarýn
  hýzýný ve yönünü hesaplýyarak,hemen defterine þunlarý
  yazýyor,"yarýn türkiye bulutlu ve yaðýþlý
  olacak".bulutlarýn gelmesine bir gün var.bir gün sonra türkiye
  bulutlu ve yaðýþlý olsa;acaba meteroloji uzmaný bir gün önceden
  deftere,bu olayý yazdýðý içinmi olaylar oluyor?yoksa uzman
  olaylarý uydudan önceden gördüdemi yazdý.

  doðru cevap;gördüde yazdý.yazdýðý için olaylar olmamakta,fakat
  olayýn öyle olacaðýný önceden görüp yazmýþtýr.

  Mesela;aklý baþýnda bir kiþiyi, siz sýrtýnýza alsanýz,nereye
  gitmek istersen seni oraya götüreceðim deseniz,diyelim ki iki yol
  var biri,tehlikeli yol, öteki tehlikesiz yol.siz baþtan o kiþiye
  uyarýda bulunarak her iki yolun durumunu anlatsanýz buna raðmen,o
  kiþi beni tehlikeli yoldan götür dese,o tehlikeli yolda baþýna bir
  kaza gelse ,size diyebilirmi ki,bak senin yüzünden baþýma bu kaza
  geldi diyemez.çünkü kendi iradesiyle tehlikeli yolu
  seçmiþtir.götüren deðil,isteyen suçludur.Güç ve kuvvet yalnýz
  Allah"tandýr.bunu felçli hastalar daha iyi bilir.Götüren
  Allah"týr, fakat tehlikeli yolda gitmek isteyen,insan suçludur. Hem
  insan baþýboþ býrakýlmýþ da deðildir. Cüz-i iradesinden baþka
  kendisine ait günahlarý ve borçlarý vardýr.sevaptaki hissesi ise
  pek azdýr.Kimin ve neyin sayesinde sevap iþlemiþtir düþünmesi
  gerekir.
  Allah;
  birzaman gayet zengin bir ressam,sergi açmak istemiþ,fakat sahnenin
  gerisinde durmuþ kendisini konuklara göstermemiþ.konuklara
  hertürlü ikramý yapmýþ.sergiyi gezen misafirler,harika resimlere
  bakmýþlar,ne kadar güzel resimler diyerek aralarýnda konuþurlarken
  birisi, ressamý göremediði için, acaba bu resimler nasýl olmuþtur
  diye bir soru ortaya atmýþ.bir kýsým insanlar,bu resimler kendi
  kendine olmuþtur demiþler.bir kýsým insanlar resimleri tabiiyyat
  kanunlarýnýn yaptýðýný iddia etmiþler.bir kýsým insanlar ise
  resimleri,resmi meydana getiren,boya,fýrça, tablo birlikte bu resmi
  kafa kafaya vermiþler meydana getirmiþtir demiþler.bir kýsým
  insanlar ise,harika resimleri ancak bir ressam tarafýndan
  yapýlabileceðini söyleyerek,kendilerine ikramda bulunan ressamý
  içeriden,alkýþlar ile davet edip,kendisiyle tanýþmýþ ve
  teþekkür etmiþler.iþte biz o ressama Allah diyoruz.ressamdan
  farký, gerçek ve canlý resimler yaratmasýdýr.

  Resim,ressamýn bir parcasý olmadýðý gibi; ressam da, resmin bir
  parçasý deðildir.

  Soru:peki,Allah"ý kim yaratmýþtýr?sorusu(þeytanýn insanlarý
  kandýrmak için sorduðu sorudur) genellikle insanlarýn kafasýnýn
  karýþmasýna yol açmýþ,bu soruda takýlýp kalmýþlardýr.
  Ýnsanlarýn bu sorunun cevabýný bulmaya çalýþmasý,nafiledir.

  Mesela; diyelimki bir saraya girmek için yüz kapý var,ama bir kapý
  kapalý ve sarayýn sahibi ancak o kapýyý açabilir ve anahtarda
  sadece ondadýr.Dýþarýdan saraya girmeye çalýþan biri,açýk
  doksandokuz kapýnýn herhangi birinden içeri girebilir.Fakat kapalý
  kapýnýn önünde durup o kapýyý açamayýnca,bu saraya girilemez
  diyemez,Çünkü diðer doksandokuz kapý açýktýr.Aynen
  öylede,Allah"ý kim yaratmýþtýr, sorusu farzedelim ki kapalý bir
  kapýdýr.O kapýnýn anahtarý sadece Allah"tadýr.Allah"a inanmak
  için doksandokuz kapý açýktýr.Ama inat edip,kapalý kapýnýn
  önünde durmak ve saray sahibini inkar etmek ve açýk kapýdan saraya
  girmemek akýl karý deðildir.

  Peki Allah yoksa,bu kainatý kim yaratmýþtýr? bu kainat nasýl
  olmuþtur?yani yukarýdaki harika resimler nasýl olmuþtur? sorusunun
  cevabýný inat edenlerin vermesi gerekir.

  Ýlmin kapýsý Hz.Ali þöyle der,"Varsayalým ki inanmayan inat
  edenlerin dediði gibi Allah,ahiret,cennet,hesap kitap, vs.yok.Ne
  inanana bir þey olur,nede inanmamakta inat edene.Ama ya
  varsa,"inanana yine bir þey olmaz ama inanmamakta inat eden; iþini
  þansa býrakmýþ olur ki buda akýl karý deðildir.

  Tevekkül ve dua;

  bir çifçi,evvela(önþart);ürün almak için,1-topraðýný nadasa
  koyacak,2-topraðýný sürecek,tohumu dikecek,3-sulayacak.vb.fiili dua
  edecek.

  Sonra; Allah"a ,ürün vermesi için kavli(sözlü) dua
  edecek.Çünkü bir afet gelir ürünü alýp
  götürebilir.Mesela;Çekirge ve sel afeti gibi.Þartlardan birinin
  eksik olmasý,neticeye engeldir.
  Dua eden kiþi için o istediði, kendisi hakkýnda hayýrlý olup
  olmadýðýný dua eden bilemez.O halde duam niye,niçin kabül
  edilmedi diye,üzülmemelidir.

  Mesela;Bir anne ve baba hiçbir zaman çocuðunun kötülüðünü
  istemediði için ,terbiyeye muhtaç çocuðunun her istediðini de
  yapmaz .Bu imtihan dünyasýnda,sýnýrlý ve kayýtlý olduðumuz
  için her istediðimizi elde edemeyiz,her istediðimizi
  yapamayýz.Fakat her istediðimizi elde edecek ve her istediðimizi
  yapabileceðimiz bir yer vardýr ki o yere cennet derler.
  Her þeye muhtaç olan kiþinin , Samed olan Allah"ýn kapýsýný
  çalmasý doðru bir þeydir.Yanlýþ olan, herþeye muhtaç bir
  kiþinin, kendisini hiçbirþeye muhtaç olmadýðýný zannetmesi ve
  dua etmemesidir.

  Þeytan,

  Þeytan"ýn aslý cin olup ateþten yaratýlmýþtýr.Ýnsanýn
  apaçýk,bir düþmanýdýr.Mahlukatý,Allah"a düþman etmek için
  fýrsat kollar. Bu hayatý insanlar için cehenneme çevirmeye
  çalýþýr. Ýnsan, þeytan"dan herbakýmdan üstündür.Fakat
  þeytan"ýda hafife almamak gerekir.Çünkü Hz.Adem babamýz ile
  Hz.Havva annemizin cennetten çýkmasýna vesile olmuþtur.Biz
  þeytanýn inadýna,bu dünyayý cennete çevirmek için
  çalýþmalýyýz.
  Sakýn sizi þeytan, Allah afedicidir diye yanýltmasýn.Çünkü,
  Allah af edicidir ama, kul hakký hariçtir.

  Þeytan,Allah"ý inkar etmemektedir ama,O"na düþman olduðu,iman
  etmediði için ezeli ve ebedi olarak cehennemden çýkamayacaktýr.
  Ýnkar etmemek ayrýdýr,iman etmek ayrýdýr,hiç inanmamak ise,hiçmi
  hiç akýl karý deðildir.Ýnsanlar korku ile ümit arasýnda olmalý.
  Acaba cennetlikmiyim, yoksa cehennemlikmiyim sorusunu merak
  etmek yerine, en kötü ihtimali göz önüne alarak, tedbirimizi
  almak; daha akýllýca bir iþ olsa gerektir.Allah'tan ancak O"na
  iman etmeyenler,ümidini keser. Son nefese kadar,kimin ne
  olacaðý,(þeytan hariç)bizce mechuldur.Cennet ucuz olmadýðý gibi,
  cehennem dahi lüzümsuz deðildir.

  Din,

  Her semavi hak dinler,medeniyetin ve insanýn maddeten ve manen
  yükselmesini,daha iyiye ve ileri gitmesini savunur. Ýslam;bir lokma
  bir hýrka felsefesine karþýdýr.Yarýn ölecekmiþ gibi, ahirete,
  hiç ölmeyecekmiþ gibi dünyaya teþvik eder,Ýki günü aynýolan
  ziyandadýr,komþusu aç iken, tok yatan bizden deðildir, haksýz yere
  bir insaný öldüren,tüm insanlýðý öldürmüþ gibidir,
  düþüncesini savunur.Tek ilah vardýr. O ilahýn adý Allah"dýr.
  Zerrece Allah"a imaný olan ve O"na düþman olmayan herkez,
  hesaptan sonra cennete girecektir. Ýslam; Peygamberi
  Hz.Muhammed"tir,Kitabý Kuran-ý Kerim"dir. Bir Müslüman,hem
  Ýncile,hem Hz.Ýsa"ya, hem,Tevrata, hem Hz.Musa"ya yani tüm
  semavi kitap ve peygamberlere zaten inandýðý için din
  deðiþtirmesi, hiçmi hiç akýl karý deðildir.
  Namaz,

  Dininin direðidir.Bir insan,Allah"ýn benim namazýma ihtiyacý
  yoktur,demesi,hasta birinsinin,doktara "ey doktor senin ilaca ne
  ihtiyacýn var demesine benzer ki,Allah"ýn bizim namazýmýza
  elbetteki ihtiyacý yoktur,bizim namaza ihtiyacýmýz vardýr.Bedenin
  havaya ve suya ihtiyacý olduðu gibi, ruhunda manevi gýdaya ihtiyacý
  vardýr ki o gýdalardan biriside "Hu" kelimesidir.Ýnsanlar her
  nefes veriþte bilmeden,gayri ihtiyari "hu" derler.Hu ,Allah
  demektir.Aslýnda her þey Allah"ý anmaktadýr.Ýnsanýn bu dünyaya
  gönderilmesinin sebebi ve hikmeti ,Allah"ý tanýmak ,O"na dua ve
  ibadet etmektir.

  Hayat,

  Helal þekilde;
  Çalýþýnýz,kazanýnýz,yiyiniz,daðýtýnýz,paylaþýnýz,ama
  israf etmeyiniz.Kara günler, yaþlýlýðýnýz ve ahiret
  içinde,azýk ayýrýnýz. Ýlimin ,malýn ve kuvvetin önemini fark
  ediniz.Bunlarý insanlýðýn hayrý için ve helal bir þekilde
  kullanýnýz.

  Þeytanýn,dünyayý fesada veren ve insanlar için dünyayý
  çehenneme çeviren,sen çalýþ ben yiyeyim ve ben tok olayým
  baþkasý açlýktan ölsün bana ne düþüncesini ,ortadan kaldýrmak
  ve sosyal dengeleri kurmak için çalýþmak insanlýða yapýlacak en
  büyük hayýrlardan biri olsa gerektir.

  Ýlim,

  Bir zaman iki ayna var imiþ,her iki aynada yüzlerini gökteki
  güneþe çevirmiþ,aynalarda akseden,tecelli eden güneþi ,
  insanlarýn yüzlerine her iki ayna da çevirdiðinde, insanlarýn
  gözlerini kamaþtýrmýþlar. Aynalardan biri gururlanarak ben
  insanlarýn gözlerini kamaþtýrdým diye gururlanmýþ ve kendisinde
  bir þeyler olduðunu tevehhüm, zan etmiþ.Diðer ayna ise mütevazý
  birþekilde,aslýnda kendisinde bizatihi bir þey
  olmadýðýný,gökteki güneþ olmasa hiçbirþeye yaramadýðýný,
  önceki aynaya söylemiþ. Ýþte gururlu ayna, sihir ve büyü gibi
  zararlý ilimler ile ilgilenip insanlarý kendisinin etkilediðini
  zanneden þeytan gibidir.Ama mütevazý ayna ise mücize ve kerametin
  asýl sahibinin kendisi olmadýðýný bilen ve faydalý ilimler ile
  ilgilenen bilge kiþidir.Gýbta edilecek kiþi gökteki güneþin ýsý
  ve ýþýðýna mazhar olan kendisini güneþ zannetmeyen ama güneþi
  gösteren, kiþidir.Bu aynalarýn en güzelleri peygamberlere aittir.en
  kötüleri ise þeytan ve þeytan gibilere aittir. Þeytan ve þeytan
  gibi kötü kiþilerin þerrinden Allah"a sýðýnmak
  gerektir.Çünkü insanlarý ve insanlýðý tesirleri altýna
  alabilmekte ve aldatabilmektedirler.Her insan kabiliyeti nispetinde
  güneþe mahzar olabilir ve olmalýdýrda. Asýl olan aynayý
  insanlýðýn hayrýna kullanmak ve ayna olduðunu hiçbirzaman
  unutmamaktýr.Aynadan kasýt insan, güneþten kasýt ise,Allah'týr.

  Güneþ bize ýþýk ve ýsýsý ile çok yakýndýr,biz ise güneþe
  çok uzaðýz.Ama ayna vasýtasýyla,bir nebze güneþin özelliklerini
  anlayabiliriz. Veya uzay mekiði ile güneþin hakiki nuruna ve
  ýsýsýna yaklaþabiliriz onu yakýndan inceleyebiliriz ki,bunu mirac
  hadisesinde Hz.Muhammed bizzat refref'e binerek çok kýsa bir zaman
  zarfýnda yapmýþtýr. Cenneti,cehennemi ve kainatýn
  yaratýcýsýný görmüþ,gidipte görenmi var veya gidipte dönenmi
  var sorusunuda cevapsýz býrakmamýþtýr.

  Mesela, koca bir kütlesi olan dünyamýzý,vasýtasýz ve çok
  süratli birþekilde götüren ve döndüren, bir insaný elbette ve
  evleviyetle daha hýzlý ve kýsa bir sürede götürmeye ve geri
  getirmeye muktedirdir ve aynen öylede olmuþtur.

  Ýnsanlýða faydalý bilgileri, tanýdýk,tanýmadýk,baþkalarý ile
  de paylaþýnýz,yayýnýz. Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse
  öðretmedi diyen kiþinin hesabý; bilenden, bildiði halde susandan
  ve hakikatý ve doðruyu yaymayandan sorulacaktýr. Malýn zekatý
  olduðu gibi,ilminde zekatý ve kuvvetinde bir zekatý vardýr.Bilen
  ile bilmeyen bir deðildir.Ýlim mümin"in yitiðidir, nerede olursa
  alýr.Ýlim Çin"dede olsa alýnýz.Hayatta,en hakiki murþit
  ilimdir. Faydalý tüm ilimlerden istifade ediniz,ettiriniz. Beþikten
  mezara kadar ilim öðreniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demiþ yunus
  emre,'Ýlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,sen kendini bilmez
  isen ilim nice okumaktýr.'  Ruh nedir;

  Ruh insanýn aslýdýr,kendisidir.Mahiyeti,bir þekli sureti ve þuuru
  olan bir kanundur, yerçekimi kanunu gibi,ama yerçekimi kanununun bir
  þekli, sureti ve þuuru yoktur.Fakat dünyadaki iþleri yapabilmesi
  için, ruh"un elbisesi,bineði mahiyetinde olan bedene ihtiyacý
  vardýr.Ruh katiyen bakidir,yani ölümsüzdür. Ey insanlar, baki bir
  aleme gideceksiniz,o halde hazýrlýklý olun.Ölüm,ruhun bedenden
  çýkmasý daha önce vefat etmiþ olan sevgili anne ve babanýzýn ve
  dostlarýnýzýn yanýna gitmektir.

  Mesela ;bir þöför nasýl aracýndan inince araba hiçbir iþe
  yaramaz ise,ruh"ta beden aracýndan inince, beden hiçbir iþe
  yaramaz.Kabre konan bedendir.Siz ise ruhsunuz.Ruh berzah alemine
  gitmektedir. ölüm yokluk ve hiclik deðildir.Kim yok olmak
  isterki,Ezeli ve ebedi bir Allah"ýn sevgili mahlukatýda ebedi
  olmalýdýr.Fakat mahlukatýn ebediliði bizatihi deðil, Allah"ýn
  dilemesiyledir.

  Ey insanlar ve cinler ezeli ve ebedi cennete girmek,ebedi yaþamak,her
  istediðini yapmak ve Allah'ý görmek istemezmisiniz.
  Ey sevgili ruh,bunun için Allah'a þükretmeli ve iman etmeli
  deðilmisin.

  HULASA :
  Allah,birdir, hiçbirþeye ihtiyacý yoktur,ne birbaþkasý O'nu
  yaratmýþtýr nede O'nun bir çocuðu vardýr.O'nun eþi ve
  benzeri yoktur.
   
  faruk.nur, Jul 21, 2006
  #1
  1. Advertisements

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.
Similar Threads
 1. faruk.nur

  KADER

  faruk.nur, Jul 21, 2006, in forum: ASP .Net Building Controls
  Replies:
  0
  Views:
  247
  faruk.nur
  Jul 21, 2006
 2. KADER

  , Jul 19, 2006, in forum: ASP .Net Security
  Replies:
  0
  Views:
  267
 3. faruk.nur

  KADER

  faruk.nur, Jul 20, 2006, in forum: ASP .Net Web Controls
  Replies:
  0
  Views:
  235
  faruk.nur
  Jul 20, 2006
Loading...