Adding adressing of IPv6 to program

Joined
Feb 16, 2023
Messages
1
Reaction score
0
Hello, I need help with my code. It's divided on two parts, first one is client that sends data to second part which is server. I have managed how to send IPv4 but i have problem with IPv6. Could you help me?

Part 1

Code:
#include "zadania_client.h"
//#if ZADANIE == 1
//UWAGA: program wymaga uprawnien administratora
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/socket.h> //socket(), sendto()
#include <arpa/inet.h> //IPPROTO_RAW
#include <unistd.h>  //sleep
#include <netinet/ip.h> //nagl. ip
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/ioctl.h> //ioctl
#include <ifaddrs.h> //getifaddrs()
#include <netdb.h>

#define MAX_ROZMIAR_DATAGRAMU 200
#define MAX_ROZMIAR_DANYCH 40  //Bajtow
int zadanie;
unsigned short csum();
enum TYPY_DANYCH {
  TYP_DANYCH_1 = 1, TYP_DANYCH_2, TYP_DANYCH_3,
};
//Typ 1: Przenoszony jest tylko adres MAC
// Typ 2: Przenoszony jest tylko adres IP
//Typ 3: przenoszone są tylko liczby
enum KODY_OPERACJI {
  KOD_OPERACJI_1 = 1,
  KOD_OPERACJI_2,
  KOD_OPERACJI_3,
  KOD_OPERACJI_4,
  KOD_OPERACJI_5,
  KOD_OPERACJI_7 = 7
};
enum KOD_OPCJI {
  KOD_OPCJI_ADDR_IPv4 = 1, KOD_OPCJI_ADDR_MAC, KOD_OPCJI_ADDR_LICZBY
};
//mac IP liczba
struct naglowek_PDU {
  unsigned char wersja;
  unsigned char kod_operacji;
  unsigned char typ_danych;
  unsigned char dlugosc_naglowka;
  unsigned char rozmiar_pola_danych;
};

struct opcja {
  unsigned char kod_opcji;
  unsigned char dlugosc_opcji;
  unsigned char dane_opcji[10];
};

unsigned char pmac[10];
unsigned char addrmac[6];
unsigned char addrip[4];

#define NAGL_OPCJA_MAC 1
#define NAGL_OPCJA_IP 2
#define NAGL_OPCJA_Liczby 3
#define NAGL_MAC 4
#define NAGL_IP 5
#define NAGL_Liczby 6
#define NAGL_OPCJA_IPv6 7
#define NAGL_OIPv6 8

int main(void) {
  puts("Prosty nadajnik RAW");
  int gniazdo_raw;
  unsigned char datagram[MAX_ROZMIAR_DATAGRAMU];
  struct sockaddr_in adres_gniazda_celu;
  int rozmiar_danych;
  int one = 1;
  const int *val = &one;
  unsigned char dane[MAX_ROZMIAR_DANYCH];

  struct naglowek_PDU nagl_PDU;
  struct opcja opcja_MAC;
  struct opcja opcja_IP;
  struct opcja opcja_liczby;
  struct opcja opcja_IPv6;

  addrmac[0] = 0x01;
  addrmac[1] = 0x01;
  addrmac[2] = 0x01;
  addrmac[3] = 0x01;
  addrmac[4] = 0x01;
  addrmac[5] = 0x01;

  addrip[0] = 0x01;
  addrip[1] = 0x01;
  addrip[2] = 0x01;
  addrip[3] = 0x01;

  pmac[0] = 2000;
  pmac[1] = 10;
  pmac[2] = 11;
  pmac[3] = 12;
  pmac[4] = 13;
  pmac[5] = 14;
  pmac[6] = 15;
  pmac[7] = 1;
  pmac[8] = 161;
  pmac[9] = 162;

  //zerowanie buforow
  memset(datagram, 0, MAX_ROZMIAR_DATAGRAMU);
  memset(dane, 0, MAX_ROZMIAR_DANYCH);

  //deklaracja zmiennej wskaznikowej typu struct iphdr
  //adres iphdr wskazuje na adres bufora datagram
  //zapisywanie struktury iphdr powoduje, ze uzupelnia sie pierwsze 20B bufora,
  //czyli w buforze datagram tworzy sie naglowek IPv4
  struct iphdr *iph = (struct iphdr*) datagram;
  struct iphdr *ip6h = (struct iphdr*) datagram;

  // otwieramy gniazdo, IPPROTO_RAW oznacza, ze trzeba zbudowac naglowek IP samemu dla tego gniazda
  gniazdo_raw = socket(PF_INET, SOCK_RAW, IPPROTO_RAW);
  if (gniazdo_raw == -1) {
    //nie moge utworzyc gniaza
    perror("Blad:");
    exit(1);
  }

  // ustawimy interfejs do wysylania
  struct ifreq ifr;
  memset(&ifr, 0, sizeof(ifr)); //wyzerujemy strukture
  snprintf(ifr.ifr_name, sizeof(ifr.ifr_name), "lo"); // wpiszemy nazwe interfejsu 'lo'- interfejs lokalny
  setsockopt(gniazdo_raw, SOL_SOCKET, SO_BINDTODEVICE, (void*) &ifr,
      sizeof(ifr)); // ustwimy odpowiednia opcje w gniezdzie

  //pobranie adresu MAC interfejsu, z ktorego wysylamy ramki
  ioctl(gniazdo_raw, SIOCGIFHWADDR, &ifr);
  unsigned char *mac;
  mac = (unsigned char*) ifr.ifr_hwaddr.sa_data;
  printf("Adres MAC interfejsu %s: %.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x:%.2x\n",
      ifr.ifr_name, mac[0], mac[1], mac[2], mac[3], mac[4], mac[5]);

  //skompletujemy adres gniazda docelowego, jesli naglowek budowany adresu nie trzeba ustawiac
  adres_gniazda_celu.sin_family = AF_INET;
  adres_gniazda_celu.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.2"); //adres docelowy

  //opcja IP_HDRINCL wymusza potrzebe zbudowania naglowka IP w tym programie
  if (setsockopt(gniazdo_raw, IPPROTO_IP, IP_HDRINCL, val, sizeof(one)) < 0) {
    perror("Blad ustawienia opcji IP_HDRINCL");
    exit(0);
  }

  //adresy IP interfejsow
  struct ifaddrs *myaddrs;
  struct ifaddrs *ifa;

  getifaddrs(&myaddrs); // uzupelnienie struktury myaddrs o info o wlasnych interfejsach
  char host[256];
  char port[256];

  unsigned char adresIPv4interfejsu[4]; // tablica do adresow IPv4 interfejsow
  unsigned int adresIPv4interfejsu_int; // zmienna do adresow IPv4 interfejsow

  puts("Adresy IPv4 interfejsow:");
  unsigned int domena = AF_INET;
  for (ifa = myaddrs; ifa != NULL; ifa = ifa->ifa_next) {
    int family = ifa->ifa_addr->sa_family;
    if (family == domena && ifa->ifa_addr) {
      int ret = getnameinfo(ifa->ifa_addr,
          (family == AF_INET) ?
              sizeof(struct sockaddr_in) :
              sizeof(struct sockaddr_in6), host, sizeof(host),
          port, sizeof(port), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
      if (0 == ret) {
        printf("Interfejs %s: ", ifa->ifa_name);
        memcpy(adresIPv4interfejsu, &ifa->ifa_addr->sa_data[2], 4);
        memcpy(&adresIPv4interfejsu_int, adresIPv4interfejsu, 4);
        adresIPv4interfejsu_int = ntohl(adresIPv4interfejsu_int);
        printf("(HEX: %.8x) ", adresIPv4interfejsu_int);
        puts(host);
      }
    }
  }

  puts("Adresy interfejsów IPv6:");
  unsigned int domena1 = AF_INET6;
  for (ifa = myaddrs; ifa != NULL; ifa = ifa->ifa_next) {
    int family = ifa->ifa_addr->sa_family;
    if (family == domena1 && ifa->ifa_addr) {
      int ret = getnameinfo(ifa->ifa_addr, sizeof(struct sockaddr_in6),
                 host, NI_MAXHOST, port, NI_MAXSERV, NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV);
      if (ret == 0) {
        printf("Interfejs %s: ", ifa->ifa_name);
        char adresIPv6interfejsu[INET6_ADDRSTRLEN];
        inet_ntop(AF_INET6, &((struct sockaddr_in6*)ifa->ifa_addr)->sin6_addr, adresIPv6interfejsu, INET6_ADDRSTRLEN);
        printf("%s\n", adresIPv6interfejsu);
      }
    }
  }

  //uzupelnienie naglowka ipv4
  iph->version = 4;
  iph->ihl = 5;
  iph->tos = 0xe0;
  iph->tot_len = sizeof(struct iphdr) + sizeof(dane);
  iph->id = htonl(54321); //jakis identyfikator
  iph->frag_off = 0;
  iph->ttl = 255;
  //iph->protocol = IPPROTO_ICMP;
  iph->protocol = 153; // UWAGA: wasny typ protokolu
  iph->check = 0; //tymczasowo
  iph->saddr = inet_addr("127.0.0.1");
  iph->daddr = adres_gniazda_celu.sin_addr.s_addr;

  /*
  ip6h->version = 6;
  ip6h->priority = 0;
  ip6h->flow_lbl[0] = 0x12;
  ip6h->flow_lbl[1] = 0x34;
  ip6h->flow_lbl[2] = 0x56;
  ip6h->payload_len = sizeof(dane);
  ip6h->nexthdr = IPPROTO_TCP;
  ip6h->hop_limit = 64;
  inet_pton(AF_INET6, "2001:db8:85a3::8a2e:370:7334", &(ip6h->saddr));
  inet_pton(AF_INET6, "2001:db8:85a3::8a2e:370:7335", &(ip6h->daddr));
  */

  //suma kontrolna wlasna funkcja
  iph->check = csum((unsigned short*) datagram, iph->tot_len); // powinien system tez obliczyc

  //////////////////////////////////////
  //tutaj jest miejsce na kod studenta (start)
  nagl_PDU.wersja = 0x02;
  nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_1;
  nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_1;
  nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 13;
  nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 0;
  memset(dane, 1, MAX_ROZMIAR_DANYCH);
  memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));

  opcja_MAC.kod_opcji = KOD_OPCJI_ADDR_IPv4;
  opcja_MAC.dlugosc_opcji = 8;
  memcpy(opcja_MAC.dane_opcji, pmac, 6);
  memcpy(dane + 5, &opcja_MAC.dane_opcji, 8);
  //ustawimy przykladowe dane
#if 0
  memset(dane, 1, MAX_ROZMIAR_DANYCH);
  memset(dane, 0xff, 2); // ustawimy 2 bajty
  memset(dane + 2, 0xff, 2); // ustawimy kolejne
  dane[4] = 0x0;
  dane[5] = 0xa;
  dane[6] = 0xb;
#endif

  //tutaj jest miejsce na kod studenta (koniec)
  //////////////////////////////////////

  if (zadanie == NAGL_OPCJA_IP) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_1;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_2;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 11; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 0; //Bajtow

    opcja_IP.kod_opcji = KOD_OPCJI_ADDR_IPv4;
    opcja_IP.dlugosc_opcji = 6; //Bajtow
    memset(opcja_IP.dane_opcji, 0, 10);
    opcja_IP.dane_opcji[0] = addrip[0];
    opcja_IP.dane_opcji[1] = addrip[1];
    opcja_IP.dane_opcji[2] = addrip[2];
    opcja_IP.dane_opcji[3] = addrip[3];

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + sizeof(nagl_PDU), &opcja_IP, 6);
  } else if (zadanie == NAGL_OPCJA_MAC) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_1;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_1;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 13; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 0; //Bajtow

    opcja_MAC.kod_opcji = KOD_OPCJI_ADDR_MAC;
    opcja_MAC.dlugosc_opcji = 8; //Bajtow
    memset(opcja_MAC.dane_opcji, 0, 10);
    opcja_MAC.dane_opcji[0] = addrmac[0];
    opcja_MAC.dane_opcji[1] = addrmac[1];
    opcja_MAC.dane_opcji[2] = addrmac[2];
    opcja_MAC.dane_opcji[3] = addrmac[3];
    opcja_MAC.dane_opcji[4] = addrmac[4];
    opcja_MAC.dane_opcji[5] = addrmac[5];

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + sizeof(nagl_PDU), &opcja_MAC, 8);
  }

  else if (zadanie == NAGL_OPCJA_Liczby) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_2;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_3;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 17; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 0; //Bajtow

    opcja_liczby.kod_opcji = KOD_OPCJI_ADDR_LICZBY;
    opcja_liczby.dlugosc_opcji = 12; //Bajtow
    memset(opcja_MAC.dane_opcji, 0, 10);
    opcja_liczby.dane_opcji[0] = pmac[0];
    opcja_liczby.dane_opcji[1] = pmac[1];
    opcja_liczby.dane_opcji[2] = pmac[2];
    opcja_liczby.dane_opcji[3] = pmac[3];
    opcja_liczby.dane_opcji[4] = pmac[4];
    opcja_liczby.dane_opcji[5] = pmac[5];
    opcja_liczby.dane_opcji[6] = pmac[6];
    opcja_liczby.dane_opcji[7] = pmac[7];
    opcja_liczby.dane_opcji[8] = pmac[8];
    opcja_liczby.dane_opcji[9] = pmac[9];

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + sizeof(nagl_PDU), &opcja_liczby, 12);

  } else if (zadanie == NAGL_IP) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_1;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_2;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 5; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 4; //Bajtow

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + 5, &addrip, 4);

  } else if (zadanie == NAGL_MAC) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_1;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_1;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 5; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 6; //Bajtow

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + 5, &addrmac, 6);

  } else if (zadanie == NAGL_Liczby) {
    nagl_PDU.wersja = 1;
    nagl_PDU.kod_operacji = KOD_OPERACJI_2;
    nagl_PDU.typ_danych = TYP_DANYCH_3;
    nagl_PDU.dlugosc_naglowka = 5; //Bajtow
    nagl_PDU.rozmiar_pola_danych = 10; //Bajtow

    memcpy(dane, &nagl_PDU, sizeof(nagl_PDU));
    memcpy(dane + 5, &pmac, 10);
  } else {
    printf("nie wiem co wykonac \n");
  }
  //kopiujemy dane do bufora za naglowkiem IP
  memcpy(datagram + sizeof(struct iphdr), dane, sizeof(dane));

  rozmiar_danych = sendto(gniazdo_raw, datagram,
      sizeof(struct iphdr) + MAX_ROZMIAR_DANYCH, 0,
      (struct sockaddr*) &adres_gniazda_celu, sizeof(adres_gniazda_celu));

  if (rozmiar_danych < 0) {
    perror("Blad transmisji");
  } else {
    printf("Wyslano : %d \n", rozmiar_danych);
  }

  //wylistowanie wyslanego datagramu
  int i;
  int j = 0;
  for (i = 0; i < rozmiar_danych; i++) {
    printf("%.2x ", datagram);
    j++;
    if (0 == j % 20) { // wypisywanie po 20 oktetow
      printf("\n");
    }
  }
  printf("\n");

  return EXIT_SUCCESS;
}

unsigned short csum(unsigned short *ptr, int nbytes) {
  register long sum;
  unsigned short oddbyte;
  register short answer;

  sum = 0;
  while (nbytes > 1) {
    sum += *ptr++;
    nbytes -= 2;
  }
  if (nbytes == 1) {
    oddbyte = 0;
    *((u_char*) &oddbyte) = *(u_char*) ptr;
    sum += oddbyte;
  }

  sum = (sum >> 16) + (sum & 0xffff);
  sum = sum + (sum >> 16);
  answer = (short) ~sum;

  return (answer);
}

Part 2

Code:
#include "zadania_serwer.h"
#if ZADANIE == 1
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/if_ether.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <net/if.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/if_packet.h>
#include <unistd.h>

enum TYPY_DANYCH {
  TYP_DANYCH_1 = 1,
  TYP_DANYCH_2,
  TYP_DANYCH_3,
};//Typ 1: Przenoszony jest tylko adres MAC
// Typ 2: Przenoszony jest tylko adres IP
//Typ 3: przenoszone są tylko liczby
enum KODY_OPERACJI {
  KOD_OPERACJI_1 = 1,
  KOD_OPERACJI_2,
  KOD_OPERACJI_3,
  KOD_OPERACJI_4,
  KOD_OPERACJI_5,
  KOD_OPERACJI_7=7
};
enum KOD_OPCJI {
  KOD_OPCJI1 = 1, KOD_OPCJI2, KOD_OPCJI3};
//mac IP liczba
struct naglowek_PDU {
  unsigned char wersja;
  unsigned char kod_operacji;
  unsigned char typ_danych;
  unsigned char dlugosc_naglowka;
  unsigned char rozmiar_pola_danych;
};

struct opcja {
  unsigned char kod_opcji;
  unsigned char dlugosc_opcji;
  unsigned char dane_opcji[10];
};

unsigned char pmac[10];

int main(void) {
  printf("Uruchamiam odbieranie ramek Ethernet.\n"); /* prints */
  //Utworzenie bufora dla odbieranych ramek Ethernet
  unsigned char *buffer = (void*) malloc(ETH_FRAME_LEN);
  //Otwarcie gniazda pozwalajacego na odbior wszystkich ramek Ethernet
  int iEthSockHandl = socket(AF_PACKET, SOCK_RAW, htons(ETH_P_ALL));
  //Kontrola czy gniazdo zostalo otwarte poprawnie, w przypadku bledu wyswietlenie komunikatu.
  if (iEthSockHandl < 0)
    printf("Problem z otwarciem gniazda : %s!\n", strerror(errno));

  // Wymuszenie uzycia wskazanego interfejsu
  const char *nazwa_interfejsu;
  nazwa_interfejsu = "lo";

  //pozyskanie indeksu wskazanego interfejsu
  struct ifreq iface;
  memset(&iface, 0, sizeof(struct ifreq));
  strncpy(iface.ifr_name, nazwa_interfejsu, strlen(nazwa_interfejsu) + 1);
  if (ioctl(iEthSockHandl, SIOCGIFINDEX, &iface) < 0) {
    perror("SIOCGIFINDEX");
    close(iEthSockHandl);
    return errno;
  }
  int index = iface.ifr_ifindex;

  //ustawienie gniazda do odbioru na wskazanym interfejsie
  struct sockaddr_ll adresGniazda;
  memset(&adresGniazda, 0, sizeof(adresGniazda)); //wyzerowanie struktury gniazda
  adresGniazda.sll_family = AF_PACKET;
  adresGniazda.sll_protocol = htons(ETH_P_ALL);
  adresGniazda.sll_ifindex = index; //ustwaienie indeksu interfejsu

  //zbindowanie gniazda do interfejsu
  if (bind(iEthSockHandl, (struct sockaddr*) &adresGniazda,
      sizeof(adresGniazda)) < 0) {
    perror("bind");
    close(iEthSockHandl);
    return errno;
  }

  //Zmienna do przechowywania rozmiaru odebranych danych
  int iDataLen = 0;
  int i;
  unsigned short typ_ramki;
  //Petla nieskonczona do odbierania ramek Ethernet
  while (1) {
    //Odebranie ramki z utworzonego wczesniej gniazda i zapisanie jej do bufora
    iDataLen = recvfrom(iEthSockHandl, buffer, ETH_FRAME_LEN, 0, NULL,
    NULL);
    //Kontrola czy nie bylo bledu podczas odbierania ramki
    if (iDataLen == -1)
      printf("Nie moge odebrac ramki: %s! \n", strerror(errno));
    else { //jesli ramka odebrana poprawnie wyswietlenie jej zawartosci
      printf("\nOdebrano ramke Ethernet o rozmiarze: %d \n", iDataLen);
      for (i = 0; i < iDataLen; i++) {
        printf("%.2x, ", buffer);
      }
      printf("\n");

      memcpy(&typ_ramki, buffer + 12, 2);
      typ_ramki = ntohs(typ_ramki);
      printf("Typ ramki: %.4x \n", typ_ramki);

      //miejsce na kod studenta (start)

      if (buffer[23]==153)
      {
        printf("=====\n");
        printf("datagram\n");
        printf("=====\n");

        unsigned int obecna_komorka=34;
        struct naglowek_PDU nagl_PDU;
        memcpy (&nagl_PDU, &buffer[34],5);
        printf("naglowek.wersja: 0x%.2x \n",nagl_PDU.wersja);
        printf("naglowek.typ: 0x%.2x \n",nagl_PDU.typ_danych);
        printf("naglowek.kod: 0x%.2x \n",nagl_PDU.kod_operacji);
        printf("naglowek.rozm: 0x%.2x \n",nagl_PDU.rozmiar_pola_danych);
        printf("naglowek.dl: 0x%.2x \n",nagl_PDU.dlugosc_naglowka);
        unsigned int srcip;
        memcpy(&srcip,&buffer[26],4);
        printf("srcip %.8x \n", srcip);

        unsigned int dip;
        memcpy(&dip,&buffer[30],4);
        printf("dstip %.8x \n", dip);

        unsigned char pmac;
              printf("adres ipv6");
                memcpy(&pmac,&buffer[39],7);
                printf("%d", buffer[39]);
                for (i = 40; i < 46; i++) {
                printf("%.2x, ", buffer);
                      }      }
      //miejse na kod studenta (koniec)
    }
  }
  return EXIT_SUCCESS;
}
 
Joined
Mar 5, 2023
Messages
36
Reaction score
12
Certainly, I'd be happy to help!

Based on the codes you provided, it appears that you are using Python's socket module to send and receive data between a client and server.

To send IPv6 data, you will need to modify the IP address format in the client code to use IPv6 syntax. Instead of using the dotted-decimal notation (e.g. "127.0.0.1"), you will need to enclose the IPv6 address in square brackets (e.g. "[::1]").

Here's an example of how to modify the client code to send data using an IPv6 address:

Python:
import socket

HOST = '[::1]' # replace with the IPv6 address of the server
PORT = 65432

with socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) as s:
  s.connect((HOST, PORT))
  s.sendall(b'Hello, world!')
  data = s.recv(1024)

print('Received', repr(data))

In the above code, the socket.AF_INET6 parameter tells the socket module to use IPv6 instead of IPv4.

On the server side, you will need to modify the code to listen for IPv6 connections. Here's an example of how to modify the server code:

Python:
import socket

HOST = '::' # listen on all available IPv6 interfaces
PORT = 65432

with socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_STREAM) as s:
  s.bind((HOST, PORT))
  s.listen()
  conn, addr = s.accept()
  with conn:
    print('Connected by', addr)
    while True:
      data = conn.recv(1024)
      if not data:
        break
      conn.sendall(data)

In the above code, the HOST parameter is set to '::', which tells the socket module to listen on all available IPv6 interfaces. This will allow the server to accept connections from both IPv4 and IPv6 clients.

I hope this helps! Let me know if you have any other questions.
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
473,818
Messages
2,569,727
Members
45,675
Latest member
benn

Latest Threads

Top