I write a code to save comment in post on my Facebook forum but it did not work.

Joined
Aug 30, 2023
Messages
1
Reaction score
0
import requests
import tkinter as tk
from tkinter import filedialog
import re

# Thay thế các giá trị sau bằng thông tin thật của bạn
access_token = "FACE_BOOK API"
group_id = "GROUP_ID

# Nhập từ khóa từ người dùng
keyword = input("Nhập từ khóa: ")

# Loại bỏ ký tự đặc biệt và dấu cách trong từ khóa
keyword = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9 ]', '', keyword)
keyword = keyword.lower()

# Lấy danh sách bài viết trong nhóm
group_feed_url = f"https://graph.facebook.com/{group_id}/feed"
group_feed_params = {
"access_token": access_token,
"fields": "id,message",
"limit": 5000,
}

response = requests.get(group_feed_url, params=group_feed_params, timeout=60)
data = response.json()

if "data" in data:
# Lưu comment của những bài viết chứa từ khóa vào biến comments_text
comments_text = ""
for post in data["data"]:
if "message" in post:
cleaned_message = re.sub(r'[^a-zA-Z0-9 ]', '', post["message"].lower())
if keyword in cleaned_message:
post_id = post["id"]
comments_url = f"https://graph.facebook.com/{post_id}/comments"
comments_params = {"access_token": access_token}

comments_response = requests.get(comments_url, params=comments_params)
comments_data = comments_response.json()

comments_text += f"Post: {post['message']}\n"

for comment in comments_data["data"]:
comments_text += f"Comment: {comment['message']}\n"

# Hiển thị hộp thoại để chọn nơi lưu file
root = tk.Tk()
root.withdraw() # Ẩn cửa sổ chính của tkinter

file_path = filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".txt", filetypes=[("Text files", "*.txt")])
if file_path:
with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
file.write(comments_text)
print(f"Đã lưu file tại: {file_path}")
else:
print("Lưu file đã bị hủy.")
else:
print("Không tìm thấy dữ liệu bài viết trong nhóm.")
 

Attachments

  • savecommentFACE.txt
    2.2 KB · Views: 1

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
473,794
Messages
2,569,641
Members
45,355
Latest member
SJLChristi

Latest Threads

Top