Nokogiri::XML::Schema Cannot find the declaration of element


F

frantisek.svoboda

Simple code:
require 'nokogiri'

schema = Nokogiri::XML::Schema( File.read("c:/employee.xsd") )
doc = Nokogiri::XML( File.read( "c:\\example3.xml") )

schema.validate( doc )

[#<Nokogiri::XML::SyntaxError: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'emp:employee'.>]


XML File
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
<emp:employee xmlns:emp="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd" xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/type.xsd">

<emp:name>
<emp:firstName>John</emp:firstName>
<emp:surname>Watson</emp:surname>
<emp:academicDegree>doctor</emp:academicDegree>
</emp:name>
<emp:address>
<emp:city>Iglau</emp:city>
<emp:zip>586 01</emp:zip>
<emp:street>U Vìtrníku</emp:street>
<emp:houseNumber>12</emp:houseNumber>
</emp:address>
<emp:contactAddress>
<emp:city>Iglau</emp:city>
<emp:zip>586 01</emp:zip>
<emp:street>Tovární</emp:street>
<emp:houseNumber>1</emp:houseNumber>
</emp:contactAddress>
<emp:personalInformation>
<emp:dateOfBirth>1963-12-03</emp:dateOfBirth>
<emp:placeOfBirth>Warwick</emp:placeOfBirth>
<emp:nationality>en</emp:nationality>
<emp:citizenship>english</emp:citizenship>
<emp:sex>man</emp:sex>
<emp:maritalStatus>single</emp:maritalStatus>
<emp:consentToStateBirthNumber>true</emp:consentToStateBirthNumber>
<emp:placeOfWork>JI</emp:placeOfWork>
<emp:personalNumber>Z0001</emp:personalNumber>
<emp:birthNumber>631203/6819</emp:birthNumber>
<emp:identityCardNumber>99477766</emp:identityCardNumber>
<emp:email>[email protected]</emp:email>
</emp:personalInformation>

<emp:wagePayment>
<emp:supplementPaymentMethod>InCash</emp:supplementPaymentMethod>
<emp:supplementPaymentAmount>4500.00</emp:supplementPaymentAmount>
</emp:wagePayment>

<emp:insurance>
<emp:healthInsurance>111</emp:healthInsurance>
<emp:pensionaryInsurance>
<emp:insuranceCompany>Nejaka spolecnost a.s.</emp:insuranceCompany>
<emp:amountSpecification>
<emp:percent>12</emp:percent>
</emp:amountSpecification>
</emp:pensionaryInsurance>
</emp:insurance>

<emp:foreigner>
<emp:passportNumber>12345445</emp:passportNumber>
<emp:placeOfWork>cz</emp:placeOfWork>
<emp:foreignInsurance>
<emp:company>Nejaka spolecnost</emp:company>
<emp:companyAddress>
<emp:city>London</emp:city>
<emp:street>Baker st.</emp:street>
<emp:houseNumber>221b</emp:houseNumber>
</emp:companyAddress>
<emp:country>uk</emp:country>
</emp:foreignInsurance>
</emp:foreigner>

<emp:employments>
<emp:employment>
<emp:funcion>Vrchní chirurg</emp:funcion>
<emp:number>AAS23</emp:number>
<emp:startDate>2012-01-01</emp:startDate>
<emp:commencementDate>2012-01-01</emp:commencementDate>
<emp:wage>
<emp:type>Hourly</emp:type>
<emp:wage>228</emp:wage>
<emp:bonus>5</emp:bonus>
<emp:initialBonus>123.50</emp:initialBonus>
</emp:wage>
<emp:holiday>
<emp:fullYearClaim>15</emp:fullYearClaim>
</emp:holiday>
</emp:employment>
</emp:employments>

</emp:employee>

XSD file

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/empType.xsd"
xmlns:emp="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
xmlns="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
targetNamespace="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://www.stormware.cz/schema/empType.xsd" schemaLocation="empType.xsd"/>

<xsd:element name="employees" type="employeesType" />

<xsd:complexType name="employeesType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="employee" type="employeeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="employeeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Zamìstnanec
name - jméno a pøíjmení
address - adresa trvalého bydli¹tì
contactAddress - kontaktní adresa
bankAccount - èíslo bankovního úètu zamìstnance
specificSymbol - specifický symbol
personalInformation - osobní údaje
wagePayment - výplata mzdy
wageDeductions - srá¾ky ze mzdy
ispv - informaèní systém o prùmìrném výdìlku
insurance - poji¹tìní
foreigner - cizinec
taxesInsurancePremium - danì a pojistné
pernamentWageDeductions - trvalé srá¾ky ze mzdy
employments - pracovní pomìry
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="name" type="nameType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="address" type="addressType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="contactAddress" type="addressType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="bankAccount" type="bankAccountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="personalInformation" type="personalInformationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="wagePayment" type="wagePaymentType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="wageDeductions" type="wageDeductionsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="ispv" type="ispvType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="insurance" type="insuranceType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="foreigner" type="foreignerType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="taxesInsurancePremium" type="taxesInsurancePremiumType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="pernamentWageDeductions" type="pernamentWageDeductionsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="employments" type="employmentsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="nameType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
firstName - køestní jméno
surname - pøíjmení
maidenName - jméno za svobodna
otherNames - dal¹í jména
academicDegree - akademické tituly
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="firstName" type="typ:string32" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="surname" type="typ:string32" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="maidenName" type="typ:string32" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="otherNames" type="typ:string100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="academicDegree" type="typ:string7" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="addressType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
city - obec
zip - PSÈ
street - ulice
houseNumber - èíslo domu
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="city" type="typ:string45" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="zip" type="typ:string7" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="street" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="houseNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="bankAccountType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
accountNumber - èíslo bankovního úètu
bankNumber - kód banky
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="accountNumber" type="typ:string34" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="bankNumber" type="typ:string11" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="personalInformationType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
dateOfBirth - datum narození
placeOfBirth - místo narození
nationality - národnost
citizenship - státní obèanství
sex - pohlaví
maritalStatus - stav
personalNumber - osobní èíslo zamìstnance
birthNumber - rodné èíslo
identityCardNumber - èíslo obèanského prùkazu
annualClearingOfAdvancePaymentsForTax - roèní zùètování záloh
isPartner - spoleèník zamìstnavatele
consentToStateBirthNumber - souhlas zamìstnance s uvádìním rodného èísla
isResident - rezident
phoneNumber - telefonní èíslo
email - email
education - vzdìlání
general - obecné
placeOfWork - místo výkonu
centre - støedisko
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="dateOfBirth" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="placeOfBirth" type="typ:string24" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="nationality" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="citizenship" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="sex" type="typ:sexType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="maritalStatus" type="typ:maritalStatusType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="personalNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="birthNumber" type="typ:birthNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="identityCardNumber" type="typ:string12" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="annualClearingOfAdvancePaymentsForTax" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
<xsd:element name="isPartner" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
<xsd:element name="consentToStateBirthNumber" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
<xsd:element name="isResident" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="true"/>
<xsd:element name="phoneNumber" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="email" type="typ:emailType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="education" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="general" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="placeOfWork" type="typ:idsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="centre" type="typ:idsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="wagePaymentType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
supplementPaymentMethod - zpùsob úhrady doplatku mzdy
supplementPaymentAmount - vý¹e doplatku mzdy
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="supplementPaymentMethod" type="typ:paymentMethodType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="InCash"/>
<xsd:element name="supplementPaymentAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="wageDeductionsType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
numberOfSupportedPerson - poèet vy¾ivovaných osob
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="numberOfSupportedPerson" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="ispvType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Informaèní systém o prùmìrném výdìlku
education - vzdìlání
citizenship - státní obèanství
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="education" type="typ:educationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="citizenship" type="typ:countryCodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="employmentsType">
<xsd:choice>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="employment" type="employmentType" minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="insuranceType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
healthInsurance - zdravotní poji¹tìní
pensionaryInsurance - penzijní pøipoji¹tìní
lifeInsurance - ¾ivotní poji¹tìní
formerInsuranceCompany - pøedchozí orgán poji¹tìní
currentInsuranceCompany - stávající orgán poji¹tìní
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="healthInsurance" type="typ:healthInsuranceType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="pensionaryInsurance" type="pensionaryInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="lifeInsurance" type="lifeInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="formerInsuranceCompany" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="currentInsuranceCompany" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="pensionaryInsuranceType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
insuranceCompany - poji¹»ovací spoleènost
amountSpecification - èástka nebo procento
maximumAmount - maximální èástka
variableSymbol - variabilní symbol
specificSymbol - specifický symbol
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="insuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="amountSpecification" type="amountSpecificationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="maximumAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="amountSpecificationType">
<xsd:choice>
<xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" default="0.0"/>
<xsd:element name="percent" type="typ:decimalPercentType" default="0.0"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="lifeInsuranceType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
insuranceCompany - poji¹»ovací spoleènost
amount - èástka
variableSymbol - variabilní symbol
specificSymbol - specifický symbol
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="insuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
<xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="foreignerType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
passportNumber - èíslo cestovního pasu
placeOfWork - místo výkonu èinnosti
insuranceNumber - èíslo poji¹tìnce
countryOfBirth - stát narození
localAddress - adresa pobytu v ÈR
foreignInsurance - cizozemské poji¹tìní
contractEmployee - smluvní zamìstnanec
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="passportNumber" type="typ:string64" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="placeOfWork" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="insuranceNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="countryOfBirth" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="localAddress" type="addressType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="foreignInsurance" type="foreignInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="contractEmployee" type="contractEmployeeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="foreignInsuranceType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
company - spoleènost
insuranceNumber - èíslo poji¹tìnce
country - zemì
companyAddress - adresa spoleènosti
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="company" type="typ:string100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="insuranceNumber" type="typ:string25" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="country" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="companyAddress" type="addressType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="taxesInsurancePremiumType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="taxInsurancePremium" type="taxInsurancePremiumType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="taxInsurancePremiumType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Danì a pojistné
startDate - datum zaèátku
endDate - datum konce
type - typ
text - prostì nìjakej rozumnej popisek
birthNumber - datum narození
amount - èástka
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="type" type="typ:taxInsurancePremiumType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="text" type="typ:string32" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="birthNumber" type="typ:birthNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="pernamentWageDeductionsType">
<xsd:choice>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="pernamentWageDeduction" type="pernamentWageDeductionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="pernamentWageDeductionType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
deductionKind - druh trvalé srá¾ky
startDate - datum zaèátku
endDate - datum konce
paymentTitle - platební titul
wholeAmountOnly - srazit pouze celou èást
deductionAmount - èástka
totalAmount - celková srá¾ka
decision - rozhodnutí
pensionaryInsuranceCompany - penzijní fond
lifeInsuranceCompany - ¾ivotní poji¹»ovna
bankAccount - bankovní úèet
specificSymbol - specifický symbol
constantSymbol - konstantní symbol
variableSymbol - variabilní symbol
address - adresa
accountAssignment - pøedkontace
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="deductionKind" type="typ:deductionKindType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="paymentTitle" type="typ:string48" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="wholeAmountOnly" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
<xsd:element name="deductionAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="totalAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="decision" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="pensionaryInsuranceCompany" type="typ:idsLongType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="lifeInsuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="bankAccount" type="bankAccountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="constantSymbol" type="typ:string4" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="address" type="addressType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="accountAssignment" type="typ:string19" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="contractEmployeeType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
insuranceHolderSpecification - specifikace nositele poji¹tìní
employerIdentificationNumber - identifikaèní èíslo zamìstnance
startWork - datum zaèátku práce v ÈR
endWork - datum konce práce v ÈR
taxNumber - daòové idenfifikaèní èíslo
insurance - zahranièní pojistné
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="insuranceHolderSpecification" type="typ:insuranceHolderSpecificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="employerIdentificationNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="startWork" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="endWork" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="taxNumber" type="typ:string18" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="insurance" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="employmentType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pracovní pomìr
kind - druh pracovního pomìru
function - pracovní funkce
number - èíslo pracovního pomìru
startDate - zaèátek pracovního pomìru
commencementDate - datum vstupu do zamìstnání
terminationDate - datum odchodu
workingHoursFrom - zaèátek pracovní doby
workingHoursTo - konec pracovní doby
workingHoursPerDay - délka denního úvazku v hodinách
workingHoursPerWeek - délka týdenního úvazku v hodinách
wage - mzda
holiday - dovolená
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="kind" type="typ:employmentKindType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="1"/>
<xsd:element name="function" type="typ:string40" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="number" type="typ:string40" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="commencementDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="terminationDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="workingHoursFrom" type="xsd:time" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="workingHoursTo" type="xsd:time" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="workingHoursPerDay" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="8.0"/>
<xsd:element name="workingHoursPerWeek" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="40.0"/>
<xsd:element name="wage" type="wageType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="holiday" type="holidayType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="ispv" type="employmentIspvType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="wageType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
type - druh mzdy
wage - èástka
personalAssessment - osobní ohodnocení
bonus - prémie
initialBonus - výchozí prémie
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="type" type="typ:wageType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="Monthly"/>
<xsd:element name="wage" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
<xsd:element name="personalAssessment" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
<xsd:element name="bonus" type="typ:decimalPercentType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
<xsd:element name="initialBonus" type="typ:moneyType" minOccurs="0"maxOccurs="1" default="0.0"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="holidayType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
fullYearClaim - plný roèní nárok dovolené
oldLeave - starý zùstatek
filled - èerpaná dovolená
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="fullYearClaim" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="20.0"/>
<xsd:element name="oldLeave" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
<xsd:element name="filled" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="employmentIspvType">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>
employmentStatus - postavení v zamìstnání
workPlace - místo pracovi¹tì
employmentClassification - klasifikace zamìstnání
ISCOEmploymentClassification - klasifikace zamìstnání dle CZ-ISCO
isManager - jedná se o vedoucího
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:all>
<xsd:element name="employmentStatus" type="typ:employmentStatusType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="workPlace" type="typ:workPlaceType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="employmentClassification" type="typ:employmentClassificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="ISCOEmploymentClassification" type="typ:ISCOEmploymentClassificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="isManager" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>

</xsd:schema>
 
Ad

Advertisements


Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Top