Nokogiri::XML::Schema Cannot find the declaration of element

Discussion in 'Ruby' started by frantisek.svoboda, Dec 18, 2012.

 1. Simple code:
  require 'nokogiri'

  schema = Nokogiri::XML::Schema( File.read("c:/employee.xsd") )
  doc = Nokogiri::XML( File.read( "c:\\example3.xml") )

  schema.validate( doc )

  [#<Nokogiri::XML::SyntaxError: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'emp:employee'.>]


  XML File
  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250"?>
  <emp:employee xmlns:emp="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd" xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/type.xsd">

  <emp:name>
  <emp:firstName>John</emp:firstName>
  <emp:surname>Watson</emp:surname>
  <emp:academicDegree>doctor</emp:academicDegree>
  </emp:name>
  <emp:address>
  <emp:city>Iglau</emp:city>
  <emp:zip>586 01</emp:zip>
  <emp:street>U Vìtrníku</emp:street>
  <emp:houseNumber>12</emp:houseNumber>
  </emp:address>
  <emp:contactAddress>
  <emp:city>Iglau</emp:city>
  <emp:zip>586 01</emp:zip>
  <emp:street>Tovární</emp:street>
  <emp:houseNumber>1</emp:houseNumber>
  </emp:contactAddress>
  <emp:personalInformation>
  <emp:dateOfBirth>1963-12-03</emp:dateOfBirth>
  <emp:placeOfBirth>Warwick</emp:placeOfBirth>
  <emp:nationality>en</emp:nationality>
  <emp:citizenship>english</emp:citizenship>
  <emp:sex>man</emp:sex>
  <emp:maritalStatus>single</emp:maritalStatus>
  <emp:consentToStateBirthNumber>true</emp:consentToStateBirthNumber>
  <emp:placeOfWork>JI</emp:placeOfWork>
  <emp:personalNumber>Z0001</emp:personalNumber>
  <emp:birthNumber>631203/6819</emp:birthNumber>
  <emp:identityCardNumber>99477766</emp:identityCardNumber>
  <emp:email></emp:email>
  </emp:personalInformation>

  <emp:wagePayment>
  <emp:supplementPaymentMethod>InCash</emp:supplementPaymentMethod>
  <emp:supplementPaymentAmount>4500.00</emp:supplementPaymentAmount>
  </emp:wagePayment>

  <emp:insurance>
  <emp:healthInsurance>111</emp:healthInsurance>
  <emp:pensionaryInsurance>
  <emp:insuranceCompany>Nejaka spolecnost a.s.</emp:insuranceCompany>
  <emp:amountSpecification>
  <emp:percent>12</emp:percent>
  </emp:amountSpecification>
  </emp:pensionaryInsurance>
  </emp:insurance>

  <emp:foreigner>
  <emp:passportNumber>12345445</emp:passportNumber>
  <emp:placeOfWork>cz</emp:placeOfWork>
  <emp:foreignInsurance>
  <emp:company>Nejaka spolecnost</emp:company>
  <emp:companyAddress>
  <emp:city>London</emp:city>
  <emp:street>Baker st.</emp:street>
  <emp:houseNumber>221b</emp:houseNumber>
  </emp:companyAddress>
  <emp:country>uk</emp:country>
  </emp:foreignInsurance>
  </emp:foreigner>

  <emp:employments>
  <emp:employment>
  <emp:funcion>Vrchní chirurg</emp:funcion>
  <emp:number>AAS23</emp:number>
  <emp:startDate>2012-01-01</emp:startDate>
  <emp:commencementDate>2012-01-01</emp:commencementDate>
  <emp:wage>
  <emp:type>Hourly</emp:type>
  <emp:wage>228</emp:wage>
  <emp:bonus>5</emp:bonus>
  <emp:initialBonus>123.50</emp:initialBonus>
  </emp:wage>
  <emp:holiday>
  <emp:fullYearClaim>15</emp:fullYearClaim>
  </emp:holiday>
  </emp:employment>
  </emp:employments>

  </emp:employee>

  XSD file

  <?xml version="1.0" encoding="Windows-1250" ?>
  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:typ="http://www.stormware.cz/schema/empType.xsd"
  xmlns:emp="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
  xmlns="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
  targetNamespace="http://www.stormware.cz/schema/employee.xsd"
  elementFormDefault="qualified">

  <xsd:import namespace="http://www.stormware.cz/schema/empType.xsd" schemaLocation="empType.xsd"/>

  <xsd:element name="employees" type="employeesType" />

  <xsd:complexType name="employeesType">
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="employee" type="employeeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="employeeType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Zamìstnanec
  name - jméno a pøíjmení
  address - adresa trvalého bydli¹tì
  contactAddress - kontaktní adresa
  bankAccount - èíslo bankovního úètu zamìstnance
  specificSymbol - specifický symbol
  personalInformation - osobní údaje
  wagePayment - výplata mzdy
  wageDeductions - srá¾ky ze mzdy
  ispv - informaèní systém o prùmìrném výdìlku
  insurance - poji¹tìní
  foreigner - cizinec
  taxesInsurancePremium - danì a pojistné
  pernamentWageDeductions - trvalé srá¾ky ze mzdy
  employments - pracovní pomìry
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="name" type="nameType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="address" type="addressType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="contactAddress" type="addressType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="bankAccount" type="bankAccountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="personalInformation" type="personalInformationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="wagePayment" type="wagePaymentType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="wageDeductions" type="wageDeductionsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="ispv" type="ispvType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="insurance" type="insuranceType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="foreigner" type="foreignerType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="taxesInsurancePremium" type="taxesInsurancePremiumType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="pernamentWageDeductions" type="pernamentWageDeductionsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="employments" type="employmentsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="nameType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  firstName - køestní jméno
  surname - pøíjmení
  maidenName - jméno za svobodna
  otherNames - dal¹í jména
  academicDegree - akademické tituly
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="firstName" type="typ:string32" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="surname" type="typ:string32" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="maidenName" type="typ:string32" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="otherNames" type="typ:string100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="academicDegree" type="typ:string7" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="addressType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  city - obec
  zip - PSÈ
  street - ulice
  houseNumber - èíslo domu
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="city" type="typ:string45" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="zip" type="typ:string7" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="street" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="houseNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="bankAccountType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  accountNumber - èíslo bankovního úètu
  bankNumber - kód banky
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="accountNumber" type="typ:string34" minOccurs="1"maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="bankNumber" type="typ:string11" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="personalInformationType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  dateOfBirth - datum narození
  placeOfBirth - místo narození
  nationality - národnost
  citizenship - státní obèanství
  sex - pohlaví
  maritalStatus - stav
  personalNumber - osobní èíslo zamìstnance
  birthNumber - rodné èíslo
  identityCardNumber - èíslo obèanského prùkazu
  annualClearingOfAdvancePaymentsForTax - roèní zùètování záloh
  isPartner - spoleèník zamìstnavatele
  consentToStateBirthNumber - souhlas zamìstnance s uvádìním rodného èísla
  isResident - rezident
  phoneNumber - telefonní èíslo
  email - email
  education - vzdìlání
  general - obecné
  placeOfWork - místo výkonu
  centre - støedisko
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="dateOfBirth" type="xsd:date" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="placeOfBirth" type="typ:string24" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="nationality" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="citizenship" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="sex" type="typ:sexType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="maritalStatus" type="typ:maritalStatusType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="personalNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="birthNumber" type="typ:birthNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="identityCardNumber" type="typ:string12" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="annualClearingOfAdvancePaymentsForTax" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
  <xsd:element name="isPartner" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
  <xsd:element name="consentToStateBirthNumber" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
  <xsd:element name="isResident" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="true"/>
  <xsd:element name="phoneNumber" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="email" type="typ:emailType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="education" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="general" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="placeOfWork" type="typ:idsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="centre" type="typ:idsType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="wagePaymentType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  supplementPaymentMethod - zpùsob úhrady doplatku mzdy
  supplementPaymentAmount - vý¹e doplatku mzdy
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="supplementPaymentMethod" type="typ:paymentMethodType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="InCash"/>
  <xsd:element name="supplementPaymentAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="wageDeductionsType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  numberOfSupportedPerson - poèet vy¾ivovaných osob
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="numberOfSupportedPerson" type="xsd:nonNegativeInteger" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="ispvType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Informaèní systém o prùmìrném výdìlku
  education - vzdìlání
  citizenship - státní obèanství
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="education" type="typ:educationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="citizenship" type="typ:countryCodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="employmentsType">
  <xsd:choice>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="employment" type="employmentType" minOccurs="0"maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="insuranceType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  healthInsurance - zdravotní poji¹tìní
  pensionaryInsurance - penzijní pøipoji¹tìní
  lifeInsurance - ¾ivotní poji¹tìní
  formerInsuranceCompany - pøedchozí orgán poji¹tìní
  currentInsuranceCompany - stávající orgán poji¹tìní
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="healthInsurance" type="typ:healthInsuranceType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="pensionaryInsurance" type="pensionaryInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="lifeInsurance" type="lifeInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="formerInsuranceCompany" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="currentInsuranceCompany" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="pensionaryInsuranceType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  insuranceCompany - poji¹»ovací spoleènost
  amountSpecification - èástka nebo procento
  maximumAmount - maximální èástka
  variableSymbol - variabilní symbol
  specificSymbol - specifický symbol
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="insuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="amountSpecification" type="amountSpecificationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="maximumAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="amountSpecificationType">
  <xsd:choice>
  <xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" default="0.0"/>
  <xsd:element name="percent" type="typ:decimalPercentType" default="0.0"/>
  </xsd:choice>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="lifeInsuranceType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  insuranceCompany - poji¹»ovací spoleènost
  amount - èástka
  variableSymbol - variabilní symbol
  specificSymbol - specifický symbol
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="insuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  <xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string16" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="foreignerType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  passportNumber - èíslo cestovního pasu
  placeOfWork - místo výkonu èinnosti
  insuranceNumber - èíslo poji¹tìnce
  countryOfBirth - stát narození
  localAddress - adresa pobytu v ÈR
  foreignInsurance - cizozemské poji¹tìní
  contractEmployee - smluvní zamìstnanec
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="passportNumber" type="typ:string64" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="placeOfWork" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="insuranceNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="countryOfBirth" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="localAddress" type="addressType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="foreignInsurance" type="foreignInsuranceType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="contractEmployee" type="contractEmployeeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="foreignInsuranceType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  company - spoleènost
  insuranceNumber - èíslo poji¹tìnce
  country - zemì
  companyAddress - adresa spoleènosti
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="company" type="typ:string100" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="insuranceNumber" type="typ:string25" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="country" type="typ:countryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="companyAddress" type="addressType" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="taxesInsurancePremiumType">
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="taxInsurancePremium" type="taxInsurancePremiumType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="taxInsurancePremiumType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Danì a pojistné
  startDate - datum zaèátku
  endDate - datum konce
  type - typ
  text - prostì nìjakej rozumnej popisek
  birthNumber - datum narození
  amount - èástka
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="type" type="typ:taxInsurancePremiumType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="text" type="typ:string32" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="birthNumber" type="typ:birthNumberType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="amount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="pernamentWageDeductionsType">
  <xsd:choice>
  <xsd:sequence>
  <xsd:element name="pernamentWageDeduction" type="pernamentWageDeductionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="pernamentWageDeductionType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  deductionKind - druh trvalé srá¾ky
  startDate - datum zaèátku
  endDate - datum konce
  paymentTitle - platební titul
  wholeAmountOnly - srazit pouze celou èást
  deductionAmount - èástka
  totalAmount - celková srá¾ka
  decision - rozhodnutí
  pensionaryInsuranceCompany - penzijní fond
  lifeInsuranceCompany - ¾ivotní poji¹»ovna
  bankAccount - bankovní úèet
  specificSymbol - specifický symbol
  constantSymbol - konstantní symbol
  variableSymbol - variabilní symbol
  address - adresa
  accountAssignment - pøedkontace
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="deductionKind" type="typ:deductionKindType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="paymentTitle" type="typ:string48" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="wholeAmountOnly" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
  <xsd:element name="deductionAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="totalAmount" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="decision" type="typ:string64" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="pensionaryInsuranceCompany" type="typ:idsLongType"minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="lifeInsuranceCompany" type="typ:idsLongType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="bankAccount" type="bankAccountType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="specificSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="constantSymbol" type="typ:string4" minOccurs="0"maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="variableSymbol" type="typ:string20" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="address" type="addressType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="accountAssignment" type="typ:string19" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="contractEmployeeType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  insuranceHolderSpecification - specifikace nositele poji¹tìní
  employerIdentificationNumber - identifikaèní èíslo zamìstnance
  startWork - datum zaèátku práce v ÈR
  endWork - datum konce práce v ÈR
  taxNumber - daòové idenfifikaèní èíslo
  insurance - zahranièní pojistné
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="insuranceHolderSpecification" type="typ:insuranceHolderSpecificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="employerIdentificationNumber" type="typ:string10" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="startWork" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="endWork" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="taxNumber" type="typ:string18" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="insurance" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="employmentType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Pracovní pomìr
  kind - druh pracovního pomìru
  function - pracovní funkce
  number - èíslo pracovního pomìru
  startDate - zaèátek pracovního pomìru
  commencementDate - datum vstupu do zamìstnání
  terminationDate - datum odchodu
  workingHoursFrom - zaèátek pracovní doby
  workingHoursTo - konec pracovní doby
  workingHoursPerDay - délka denního úvazku v hodinách
  workingHoursPerWeek - délka týdenního úvazku v hodinách
  wage - mzda
  holiday - dovolená
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="kind" type="typ:employmentKindType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="1"/>
  <xsd:element name="function" type="typ:string40" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="number" type="typ:string40" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="commencementDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="terminationDate" type="xsd:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="workingHoursFrom" type="xsd:time" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="workingHoursTo" type="xsd:time" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="workingHoursPerDay" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="8.0"/>
  <xsd:element name="workingHoursPerWeek" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="40.0"/>
  <xsd:element name="wage" type="wageType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="holiday" type="holidayType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  <xsd:element name="ispv" type="employmentIspvType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="wageType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  type - druh mzdy
  wage - èástka
  personalAssessment - osobní ohodnocení
  bonus - prémie
  initialBonus - výchozí prémie
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="type" type="typ:wageType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="Monthly"/>
  <xsd:element name="wage" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  <xsd:element name="personalAssessment" type="typ:moneyType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  <xsd:element name="bonus" type="typ:decimalPercentType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  <xsd:element name="initialBonus" type="typ:moneyType" minOccurs="0"maxOccurs="1" default="0.0"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="holidayType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  fullYearClaim - plný roèní nárok dovolené
  oldLeave - starý zùstatek
  filled - èerpaná dovolená
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="fullYearClaim" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="20.0"/>
  <xsd:element name="oldLeave" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  <xsd:element name="filled" type="typ:nonNegativeDecimalType" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="0.0"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  <xsd:complexType name="employmentIspvType">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
  employmentStatus - postavení v zamìstnání
  workPlace - místo pracovi¹tì
  employmentClassification - klasifikace zamìstnání
  ISCOEmploymentClassification - klasifikace zamìstnání dle CZ-ISCO
  isManager - jedná se o vedoucího
  </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:all>
  <xsd:element name="employmentStatus" type="typ:employmentStatusType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xsd:element name="workPlace" type="typ:workPlaceType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xsd:element name="employmentClassification" type="typ:employmentClassificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xsd:element name="ISCOEmploymentClassification" type="typ:ISCOEmploymentClassificationType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  <xsd:element name="isManager" type="xsd:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1" default="false"/>
  </xsd:all>
  </xsd:complexType>

  </xsd:schema>
   
  frantisek.svoboda, Dec 18, 2012
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.