utreder og behandler håndeksem med kort ventetid

J

Jenny Kaatz

Håndeksem rammer 2-9% av befolkningen, og kan ha flere ulike årsaker. Arvelige faktorer, irritanter og allergier er viktige årsaker. Kronisk håndeksem kan påvirke sosialt- og yrkesliv. Håndeksem begynner ofte som et periodevis problem. Med tid øker ofte ubredelen og alorlighetsgraden.. Hendene blir røde, tørre og det klør. I mer uttalte tilfeller utvikles sår, blemmer, sprekker og hevelser. Eksempåvirket hud er utsatt forinfeksjon. Les mer om håndeksem i artikkelen under. http://oslohudlegesenter.no/hudsykdommer-h-m-håndeksem.html
 

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments. After that, you can post your question and our members will help you out.

Ask a Question

Members online

No members online now.

Forum statistics

Threads
473,818
Messages
2,569,732
Members
45,691
Latest member
Dick331194

Latest Threads

Top